0

250ایده کسب و کار

توضیحات

250 ایده ی کسب و کار و بیش از 200 فرصت کسب درآمد (کاملا تضمینی)

ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺗﺂﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺏ 250 ایده کسب و کار ﺣﺎصل 7 ماه تحقیق و بررسی 11 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده است که اکنون در اختیار شماست.

بیش از 200 ایده خود اشتغالی در زمینه :

1 – کشاورزی

2 – تولیدی

3 – صنعتی

4 – مشاغل خانگی

5 – کسب و کارهای اینترنتی

 

ﺁﯾﺎ ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﺭﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

آﯾﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﮔﻬﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﺪﻩ ﻭ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺁﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻩ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺁﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺪﻣﺘﯽ 5000 ساله دارد ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯽ ﺁﺏ ﻭ ﮐﻢ ﺁﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ﺍﺳﺖﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﯾﻦ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺁﮔﺎﻩ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪ؟ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ .

ﺁﯾﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﻣﺮﻍ ﮐﺎﺭﺍﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ ﺧﻄﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﺩﻩ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﻄﻮﺭ؟

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﻋﻤﺮ ﮔﯿﺎﻩ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﯾﮏ ﮔﯿﺎﻩ ﺍﺳﺘﻮﺍﯾﯽ ﮐﻪ 250 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺎﺑﺘﯽ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺍﺳﺖ؟

ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ.ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ

.ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫد

ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ 200 ایده و فرصت موجود در این کتاب همان ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿد

ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻼﻕ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﺑﮑﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ

لازم به ذکر میدونم که اینو بگم قیمت هرکدوم از این ایده ها مبلغی در حدود 20000 تومان میباشد پس اگر بازار کارش رو بشناسید میتونید این ایده هارو به تنهایی بفروش برسونید

 

22000تومان مبلغی نیست که خودتون رو از یه فرصت شغلی که شاید در توانایی شما باشه اما هنوز اون رو پیدا نکردید دور کنه پس پیشنهاد میکنم فکر کنید و با رضایت خریداری کنید.

هر ایده شامل توضیحاتی است که تمام جوانب کار ، سرمایه مورد نیاز ، میزان سود دهی و… را توضیح خواهد داد .

برخی از تصاویر و فهرست ایده ها و فرصت های شغلی را در زیر مشاهده خواهید کرد :

برخی تصاویر از فهرست این کتاب را در بخش گالری می‌توانید مشاهده کنید

در ضمن فروشگاه ما به شما 72 ساعت ضمانت بازگشت وجه را در صورت نارضایتی میدهد

ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ !

انتخاب با خودتان است !!!

ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻔﺎﺭش ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

دو فایل pdf ،یکی حاوی کتاب معرفی شده و دیگری هدیه ما به شما و در مجموع بیش از 500صفحه کتاب و بیش از 400 ایده خود اشتغالی

فروشگاه ما دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت و معدن و تجارت میباشد و در صورت هرگونه کلاه برداری میتوانید با کلیک بر روی نماد زیر از فروشگاه ما با دلیل و مدرک شکایت کرده و متضرر هیچگونه وجهی نشوید

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.  

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: admin
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
admin

محصولات مرتبط

قوانین استفاده از محصول

سخت ترین بخش شروع یک کسب و کار، ایده آن است، امروز در مستر فایل پکیج جامع 250 ایده کسب و کار را جهت دانلود و استفاده شما تهیه کرده‌ایم

admin
تاریخ عضویت : 30 بهمن 1398

محصولات بیشتر فروشنده
لینک کوتاه :

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!